Авиация с общо предназначение

Дрон Услуги

Организация на събития

Начало

„Интерскай“ АД е българско дружество, занимаващо се услуги и търговия в сферата на авиацията. Разполага със собствено летище в с. Лесново и стопанисва летателна площадка Приморско.

„Интерскай“ АД е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон, със седалище и адрес на управление: с. Лесново, община Елин Пелин, Софийска област. Основен акционер е „Албена“ АД

Корпоративното управление на „Интерскай” АД се основава на следните основни  принципи:

  • Защита на правата на акционерите.
  • Равнопоставено третиране на всички акционери, независимо от размера на участието им в капитала на дружеството и националната им принадлежност.
  • Признаване правата на заинтересованите лица по закон.
  • Разкриване на информация за дружеството и прозрачност.
  • Отговорности на управителните органи.