Общо събрание на акционерите от 08.06.2017

На 8-ми юни 2017г. в село Лесново, община Елин Пелин, Летище Лесново, се проведе редовно общо събрание на акционерите на “Интерскай” АД.  С протокол от събранието може да се запознаете в прикачените файлове по-долу.

Протокол от общото събрание на акционерите на “Интерскай” АД – изтеглете PDF

Регистрация на акционерите за общото събрание – изтеглете PDF

Покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Интерскай АД-Лесново представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 08-06-2017г. от 10:00 часа в Лесново 2119, Летище Лесново, при следния дневен ред:

Интерскай АД представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 08-06-2017 г. от 10:00 часа в с. Лесново, общ. Елин Пелин, обл. Софийска, Летище Лесново при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.
3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2016 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2016 г.;
4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.;
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2016 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност за вреди членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г.;
6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2016 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2016 г.;
7. Избор на одитен комитет, одобряване статута на одитния комитет: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на ПРИЕМА избира одитен комитет на дружеството и одобрява неговия статут съгласно предложеното в материалите към събранието;

8. Избор на регистриран одитор за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ИЗБИРА за одитор на „Интерскай” АД – „Дружество за одит и консултации” ООД, ЕИК 121896559, със седалище и адрес на управление – гр. София 1606, р-н Красно село, ул. „Лайош Кошут” № 33, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 037 с водещ одитор Стефка Георгиева Илиева – експерт счетоводител, притежаващ диплом № 225 на ИДЕС за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЗА 2016Г.

На 19-ти август 2016г. в село Лесново, община Елин Пелин, Летище Лесново, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на “Интерскай” АД.  Със протокола от събранието може да се запознаете в прикачените файлове по-долу.

Протокол от общото събрание на акционерите на “Интерскай” АД : изтегли тук

Списък на регистрираните акционерите : изтегли тук

Извънредно общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на “ИНТЕРСКАЙ” АД, село Лесново на основание разпоредбите на чл. 223 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК и член 55 от Устава на дружеството, свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 19.08.2016 година от 10.00 часа, което ще се проведе в село Лесново, община Елин Пелин, област София, Летище Лесново. С материалите за общото събрание може да се запознаете в прикачените файлове по-долу :

Покана и дневен ред – изтегли тук.
Публикация в търговски регистър – изтегли тук.
Протокол от заседание от съвета на директорите – изтегли тук.
Информация за членовете на съвета на директорите – изтегли тук.
Образец на пълномощно – изтегли тук.

Общо събрание на акционерите за 2015г.

На 23-ти юни 2015г. в село Лесново, община Елин Пелин, Летище Лесново, се проведе редовно общо събрание на акционерите на “Интерскай” АД.  Със протокола от събранието може да се запознаете в прикачените файлове по-долу.

Протокол от общото събрание на акционерите на “Интерскай” АД : изтегли тук

Протокол от общото събрание на акционерите на “Интерскай” АД

На 26-ти юни в село Лесново, община Елин Пелин, Летище Лесново, се проведе редовно общо събрание на акционерите на “Интерскай” АД.  Със списъка на регистрираните акционери и протокола от събранието може да се запознаете в прикачените файлове по-долу.

Списък  от регистрацията на акционерите :  изтегли тук

Протокол от общото събрание на акционерите на “Интерскай” АД : изтегли тук

Пълномощно : изтегли тук

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНТЕРСКАЙ“ АД

Съветът на директорите на “ИНТЕРСКАЙ” АД, село Лесново на основание разпоредбите на чл. 223 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 26.06.2014 година от 13.00 часа, което ще се проведе в село Лесново, община Елин Пелин, област София, Летище Лесново, при следния дневен ред и предложения за решения.

Покана
Протокол
Регламент
Пълномощно физически лица
Пълномощно юридически лица

Материали по T.1
Материали по T.2
Материали по T.4
Материали по T.5
Материали по T.6
Материали по T.7

CV Станев
Свидетелство за Съдимост – Кр. Станев

Успешно приключване на подписката по увеличението на капитала на „Интерскай“ АД

На 17.10.2013 г.  подписката за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Интерскай” АД, проведена съгласно решение на СД от 04.07.2013г. за увеличаване на капитала и въз основа на Проспект за публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 688-Е от 12.09.2013г. приключва успешно, поради записване и заплащане на всички предлагани акции преди крайния срок на подписката.

Записани са 3 000 000 (три милиона) броя обикновени поименни безналични акциис право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев. Сумата, получена срещу записаните акции в специалната набирателна сметка на дружеството е в размер на 3 000 000 (три милиона) лева. Общият размер на разходите по публичното предлагане е 20 436 лв., в т.ч. такса на КФН.

При провеждането на подписката не бяха констатирани затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите.

Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Интерскай“ АД

Публикуване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Интерскай“ АД в съответствие с Наредба 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.

Протокол от Съвета на Директорите на „Интерскай“ АД

Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Интерскай“ АД

Начало на публичното предлагане на емисия акции от увеличението на капитала на Интерскай АД

Във връзка с решение на Съвета на директорите от 04.07.2013г. и публикации в ТР от 01.10.2013г., в. Преса от 03.10.2013г., в. Стандарт от 03.10.2013г., интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник Авал Ин АД (www.aval-in.com) от 03.10.2013г. и интернет сайта на емитента Интерскай АД (www.intersky.bg) от 03.10.2013г. относно увеличение на капитала на „Интерскай“ АД от 8 370 000 лева на 11 370 000 лева, чрез издаване на 3 000 000 броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност 1.00 лев, ви информираме, че днес 03.10.2013г. /четвъртък/ се счита за начало на публичното предлагане. Графикът за провеждане на процедурата ще бъде оповестен на сайта на БФБ-София АД, а одобрения проспект и съобщението по чл. 92а от ЗППЦК, можете да изтеглите от секция „прикачени документи“

Моля, да изпращате подписаните заявки на файл на E-mail: aval.in@ibn.bg до края на всеки работен ден. Оригиналите на заявките следва да изпращате на адрес: Авал Ин АД – София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет.1.

Образец на заявката можете да изтеглите от секция „прикачени документи“ по-долу.
Прикачени документи:

Публикации във в.Преса и в. Стандарт

Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК

Регистрационен документ

Документ за предлаганите ценни книжа

– Резюме

ЗАЯВКА за записване на обикновени акции от увеличението на капитала на „Интерскай“ АД

 

За контакти

 • Христо Христов

  длъжност
  изп. директор
  моб. телефон
  0888 510 266
  e-mail
  hristov@intersky.bg