Общо събрание на акционерите от 08.06.2017

На 8-ми юни 2017г. в село Лесново, община Елин Пелин, Летище Лесново, се проведе редовно общо събрание на акционерите на “Интерскай” АД.  С протокол от събранието може да се запознаете в прикачените файлове по-долу.

Протокол от общото събрание на акционерите на “Интерскай” АД – изтеглете PDF

Регистрация на акционерите за общото събрание – изтеглете PDF

Покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Интерскай АД-Лесново представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 08-06-2017г. от 10:00 часа в Лесново 2119, Летище Лесново, при следния дневен ред:

Интерскай АД представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 08-06-2017 г. от 10:00 часа в с. Лесново, общ. Елин Пелин, обл. Софийска, Летище Лесново при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.
3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2016 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2016 г.;
4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.;
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2016 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност за вреди членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г.;
6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2016 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2016 г.;
7. Избор на одитен комитет, одобряване статута на одитния комитет: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на ПРИЕМА избира одитен комитет на дружеството и одобрява неговия статут съгласно предложеното в материалите към събранието;

8. Избор на регистриран одитор за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ИЗБИРА за одитор на „Интерскай” АД – „Дружество за одит и консултации” ООД, ЕИК 121896559, със седалище и адрес на управление – гр. София 1606, р-н Красно село, ул. „Лайош Кошут” № 33, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 037 с водещ одитор Стефка Георгиева Илиева – експерт счетоводител, притежаващ диплом № 225 на ИДЕС за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЗА 2016Г.

На 19-ти август 2016г. в село Лесново, община Елин Пелин, Летище Лесново, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на “Интерскай” АД.  Със протокола от събранието може да се запознаете в прикачените файлове по-долу.

Протокол от общото събрание на акционерите на “Интерскай” АД : изтегли тук

Списък на регистрираните акционерите : изтегли тук

Извънредно общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на “ИНТЕРСКАЙ” АД, село Лесново на основание разпоредбите на чл. 223 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК и член 55 от Устава на дружеството, свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 19.08.2016 година от 10.00 часа, което ще се проведе в село Лесново, община Елин Пелин, област София, Летище Лесново. С материалите за общото събрание може да се запознаете в прикачените файлове по-долу :

Покана и дневен ред – изтегли тук.
Публикация в търговски регистър – изтегли тук.
Протокол от заседание от съвета на директорите – изтегли тук.
Информация за членовете на съвета на директорите – изтегли тук.
Образец на пълномощно – изтегли тук.

Contacts

 • Hristo Hristov

  position
  executive director
  mobile
  +359 888 510 266
  e-mail
  hristov@intersky.bg