Успешно приключване на подписката по увеличението на капитала на „Интерскай“ АД

На 17.10.2013 г.  подписката за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Интерскай” АД, проведена съгласно решение на СД от 04.07.2013г. за увеличаване на капитала и въз основа на Проспект за публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 688-Е от 12.09.2013г. приключва успешно, поради записване и заплащане на всички предлагани акции преди крайния срок на подписката.

Записани са 3 000 000 (три милиона) броя обикновени поименни безналични акциис право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев. Сумата, получена срещу записаните акции в специалната набирателна сметка на дружеството е в размер на 3 000 000 (три милиона) лева. Общият размер на разходите по публичното предлагане е 20 436 лв., в т.ч. такса на КФН.

При провеждането на подписката не бяха констатирани затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите.

За контакти

 • Христо Христов

  длъжност
  изп. директор
  моб. телефон
  0888 510 266
  e-mail
  hristov@intersky.bg