ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ИНТЕРСКАЙ“ АД

Съветът на директорите на “ИНТЕРСКАЙ” АД, село Лесново на основание разпоредбите на чл. 223 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 26.06.2014 година от 13.00 часа, което ще се проведе в село Лесново, община Елин Пелин, област София, Летище Лесново, при следния дневен ред и предложения за решения.

Покана
Протокол
Регламент
Пълномощно физически лица
Пълномощно юридически лица

Материали по T.1
Материали по T.2
Материали по T.4
Материали по T.5
Материали по T.6
Материали по T.7

CV Станев
Свидетелство за Съдимост – Кр. Станев

За контакти

 • Христо Христов

  длъжност
  изп. директор
  моб. телефон
  0888 510 266
  e-mail
  hristov@intersky.bg