Свикване на редовно общо събрание на акционерите на Интерскай АД 22.06.2018

Свикване на редовно общо събрание на акционерите на Интерскай АД.
Интерскай АД-Лесново представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22-06-2018г. от 13:00 часа в Лесново 2119, Летище Лесново:

Финансов отчет за годината завършваща на 31.12.2017
Годишен доклад на Интерскай
Отчет на дейността
Одиторски доклад
Покана за свикване на редовно общо събрание
Протокол
Декларация А.Пенева
Биографична справка А.Пенева
Съдимост А.Пенева
Регламент
Пълномощно
Пълномощно
Финансов отчет
Доклад политика на възнагражденията
Доклад одитен комитет
Декларация чл.13 ал.4

Общо събрание на акционерите от 08.06.2017

На 8-ми юни 2017г. в село Лесново, община Елин Пелин, Летище Лесново, се проведе редовно общо събрание на акционерите на “Интерскай” АД.  С протокол от събранието може да се запознаете в прикачените файлове по-долу.

Протокол от общото събрание на акционерите на “Интерскай” АД – изтеглете PDF

Регистрация на акционерите за общото събрание – изтеглете PDF

Покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите

Интерскай АД-Лесново представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 08-06-2017г. от 10:00 часа в Лесново 2119, Летище Лесново, при следния дневен ред:

Интерскай АД представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 08-06-2017 г. от 10:00 часа в с. Лесново, общ. Елин Пелин, обл. Софийска, Летище Лесново при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016 г.
3. Приемане на годишния доклад на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2016 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2016 г.;
4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2016 г.;
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2016 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА от отговорност за вреди членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г.;
6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2016 г.; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ПРИЕМА Доклада на Съвета на директорите на дружеството относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2016 г.;
7. Избор на одитен комитет, одобряване статута на одитния комитет: Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на ПРИЕМА избира одитен комитет на дружеството и одобрява неговия статут съгласно предложеното в материалите към събранието;

8. Избор на регистриран одитор за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ИЗБИРА за одитор на „Интерскай” АД – „Дружество за одит и консултации” ООД, ЕИК 121896559, със седалище и адрес на управление – гр. София 1606, р-н Красно село, ул. „Лайош Кошут” № 33, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 037 с водещ одитор Стефка Георгиева Илиева – експерт счетоводител, притежаващ диплом № 225 на ИДЕС за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ЗА 2016Г.

На 19-ти август 2016г. в село Лесново, община Елин Пелин, Летище Лесново, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на “Интерскай” АД.  Със протокола от събранието може да се запознаете в прикачените файлове по-долу.

Протокол от общото събрание на акционерите на “Интерскай” АД : изтегли тук

Списък на регистрираните акционерите : изтегли тук

Извънредно общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на “ИНТЕРСКАЙ” АД, село Лесново на основание разпоредбите на чл. 223 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК и член 55 от Устава на дружеството, свиква извънредно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 19.08.2016 година от 10.00 часа, което ще се проведе в село Лесново, община Елин Пелин, област София, Летище Лесново. С материалите за общото събрание може да се запознаете в прикачените файлове по-долу :

Покана и дневен ред – изтегли тук.
Публикация в търговски регистър – изтегли тук.
Протокол от заседание от съвета на директорите – изтегли тук.
Информация за членовете на съвета на директорите – изтегли тук.
Образец на пълномощно – изтегли тук.

За контакти

 • Христо Христов

  длъжност
  изп. директор
  моб. телефон
  0888 510 266
  e-mail
  hristov@intersky.bg