Начало на публичното предлагане на емисия акции от увеличението на капитала на Интерскай АД

Във връзка с решение на Съвета на директорите от 04.07.2013г. и публикации в ТР от 01.10.2013г., в. Преса от 03.10.2013г., в. Стандарт от 03.10.2013г., интернет страницата на упълномощения инвестиционен посредник Авал Ин АД (www.aval-in.com) от 03.10.2013г. и интернет сайта на емитента Интерскай АД (www.intersky.bg) от 03.10.2013г. относно увеличение на капитала на „Интерскай“ АД от 8 370 000 лева на 11 370 000 лева, чрез издаване на 3 000 000 броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност 1.00 лев, ви информираме, че днес 03.10.2013г. /четвъртък/ се счита за начало на публичното предлагане. Графикът за провеждане на процедурата ще бъде оповестен на сайта на БФБ-София АД, а одобрения проспект и съобщението по чл. 92а от ЗППЦК, можете да изтеглите от секция „прикачени документи“

Моля, да изпращате подписаните заявки на файл на E-mail: aval.in@ibn.bg до края на всеки работен ден. Оригиналите на заявките следва да изпращате на адрес: Авал Ин АД – София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет.1.

Образец на заявката можете да изтеглите от секция „прикачени документи“ по-долу.
Прикачени документи:

Публикации във в.Преса и в. Стандарт

Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК

Регистрационен документ

Документ за предлаганите ценни книжа

– Резюме

ЗАЯВКА за записване на обикновени акции от увеличението на капитала на „Интерскай“ АД

 

За контакти

 • Христо Христов

  длъжност
  изп. директор
  моб. телефон
  0888 510 266
  e-mail
  hristov@intersky.bg